Nätverkets syfte är att stödja forskning om lärande och undervisning i matematik i mångkulturella miljöer där skillnader mellan elevernas erfarenheter är märkbara. Som exempel kan nämnas barn bland inhemska minoriteter (exempelvis samer eller romer) eller barn och ungdomar med annat modersmål än svenska. Nätverket vill främja såväl nationella som internationella kontakter och utbyten mellan olika aktörer, såväl forskare som praktiker, inom lärande och undervisning i matematik. Nätverket som grundades 2008 består av verksamma forskare i Sverige.

Kontaktpersoner:

Åse Hansson
Institutionen för pedagogik och didaktik, matematikdidaktik
Göteborgs universitet
Box 300, 405 30 Göteborg
ase.hansson@ped.gu.se

Eva Norén
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms Universitet
Campus Frescati
106 91 Stockholm
eva.noren@mnd.su.se

Tamsin Meaney
Malmö Högskola, Lärande och samhälle
forskning.mah.se/en/id/lutame 
tamsin.meaney@mah.se

Övriga medlemmar:

Ylva Janok-Nutti, Luleå tekniska Universitet
Ing-Marie Parszyk, Stockholms Universitet
Agneta Wallander, Stockholms Universitet
Ingrid Dasch, Lunds Universitet
Linda Sikström, Malmö Högskola
Madeleine Löwing, Göteborgs Universitet
Annica Andersson, Malmö Högskola/Aalborg Universitet
Annika Koskelainen, Södertälje Kommun/KTH
Petra Svensson, Malmö Högskola

Flerspråkiga matematikklassrum

Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer

Som en del av institutionens samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs Universitet, har vi tagit över resurssidorna med länkar och litteratur som innehåller information och utvecklingsarbete kring matematikutbildning i mångkulturella och flerpråkiga miljöer.

Aktuellt

Litteratur på engelska

Litteratur på svenska

Länkar till internationella resurser

Länkar till svenska resurser